AKCIJA MLADIH KASTAV-SMJERNICE PROGRAMA

1.Uvod
2.SOCIJALNA POLITIKA
3.GOSPODARSTVO
4.PROGRAM ZA RAST SEKTORA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE
5.POTICANJE OBRTNIŠTVA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA
6.PRIVLAČENJE INVESTICIJA
7.KREIRANJE STARTUP INKUBATORA
8.RADNA ZONA ŽEGOTI
9.PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITA OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE
10.KOMUNALNA PROBLEMATIKA
11.PROMET I SIGURNOST
12.STAMBENO ZBRINJAVANJE I RJEŠAVANJE STAMBENOG PITANJA
13.ŠKOLSKI I PREDŠKOLSKI ODGOJ
14.KULTURA I TURIZAM
15.SPORTSKA ZONA i KASTAVSKI SPORTSKI SAVEZ
16.PROGRAM plus
17.MJESNI ODBORI
18.PROGRAM „CENTAR2Rešetari“
19.BESPLATNI BEŽIČNI Internet (Wireless)

UVOD

Smjernice programa AM-ih Kastav temelje se na nizu manjih intervencija na području Grada te poticanju transparentnosti, ekologije ali i očuvanju autohtonosti. Sve to naravno na održiv ali i napredan način koji je u skladu s vremenom u kojemu živimo. Potičimo izvrsnost i izdvojimo se kvalitetom, zastupajmo moderna rješenja.
Nizom manjih ali nikako manje bitnih zahvata u prostoru ali i u modelu upravljanja Gradom, usmjerivši napore ka poticanju održivosti, naravno uz zatvaranje kruga povezanosti kulture, turizma i gospodarstva, možemo dići kvalitetu života svih građana našega Grada.
Stoga Vas pozivamo da sudjelujete u kreiranju vlastite budućnosti i izađete na izbore 21.05. te potaknete promjene.
Možda Vam i ovaj naš program pomogne u odluci za koga glasovati.

„Lokalno poticanje gospodarstva je zadatak općina, gradova i okruga koji se ubraja
u egzistencijalnu skrb, a koji stvaranjem odnosno poboljšanjem lokacijskih uvjeta
za gospodarstvo osigurava i povećava gospodarsku i socijalnu dobrobit
stanovništva u općinama i okrugu.“ (Knemeyer, 1980.)
Preambula programa

Program Akcije mladih Kastav temelji se na osnovnim programskim načelima::

- Briga za čovjeka , obitelj, mlade i obrazovanje
- određenje razvoja gospodarstva temeljenog na tržišnoj privredi
- Razvoj socijalno osjetljivog društva
- Ostvarivanje društvene, ekonomske i političke podloge za ravnomjerni gospodarski razvoj
- Uključivanje građana u procese odlučivanja
- Zalaganje za razumijevanje, toleranciju, dogovor, dijalog i suživot
- Zalaganje za zdrav život
- Zalaganje za transparentnost i demokratičnost
- Održivi razvoj i funkcionalno gospodarenje prostorom

Smatramo da su gore navedene smjernice putokaz za smjer kojim Kastav treba krenuti kako bi u nadolazećim godinama stekao konkurentnost i samoodrživost u promjenjivim društveno političkim okolnostima.

SOCIJALNA POLITIKA

1. Novčana pomoć se dodjeljuje mjesečno za podmirenje troškova najamnine, komunalne naknade, el. energije, plina, grijanja, vode i dr. u iznosu od 600,00 kn osobama koje za stanovanje ne koriste stambeni prostor koji je po svojim obilježjima iznad obilježja potrebnih za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba, a koje žive u narušenim socijalnim, zdravstvenim i ekonomskim prilikama, odnosno ako njihov prihod u posljednja tri mjeseca ne prelazi iznos od 950,00 kn po članu obitelji odnosno iznos od 1.500,00 kn za samca.

2. Jednokratna novčana pomoć: za podmirenje troškova stanovanja isplaćuje se jednom godišnje u visini od 800,00 kuna kada podnositelj zahtjeva ne ispunjava u cijelosti uvjete za ostvarivanje prava na mjesečnu isplatu pomoći za podmirenje troškova stanovanja, a živi sam ili s obitelji, u narušenim socijalnim, zdravstvenim i ekonomskim prilikama.

3. Subvencioniranje troškova pomoći i njege u kući za osobe kojima je u zadovoljavanju životnih potreba (zbog tjelesnog, mentalnog ili psihičkog oštećenja, trajnih promjena u zdravstvenom stanju koje otežavaju funkcioniranje pojedinca, ili starosti) prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe te im prihod u posljednja tri mjeseca po članu obitelji iznosi do 1.400 kuna, odnosno, ako se radi o samcu do 1.700 kuna, pod uvjetom da im tu vrstu usluge ne mogu, zbog objektivnih razloga, osigurati zakonski ili ugovorni obveznici. Usluga obuhvaća pomoć u održavanju osobne higijene i higijene prostora, pomoć u nabavi namirnica, spremanju obroka, brigu o zdravstvenom stanju, nabavi lijekova, uzimanju terapije i sl.

4. Pomoći umirovljenicima (tromjesečna isplata) - umirovljenici koji žive sami ostvaruju pravo na novčanu pomoć od 600 kuna tromjesečno ako im mirovina iznosi do 1100 kuna. Svi umirovljenici Grada Kastva s mirovinom manjom od 1400 kuna ostvaruju pravo na godišnji bon od 400 kuna (božićni bon)

5. Djelomično ili potpuno podmirenje troškova usluge redovitog programa predškolskoga odgoja za djecu u vrtićima po kriteriju socijalnih uvjeta (oni koji su već korisnici programa socijalne skrbi, ili po prihodima kućanstva nemaju više od 1500 kuna po članu obitelji).

6. Dodjela poklon paketića za djecu iz socijalno ugroženih obitelji i djecu u udomiteljskim obiteljima. Djeci iz takvih obitelji nitko ne osigurava poklon paketiće za božićne i novogodišnje blagdane-osigurat ćemo poklon pakete u iznosu od 400,00 kn po djetetu do 14 godina starosti.

7. Za potrebe liječenja teške bolesti malodobne djece-socijalna potpora u iznosu do 7.000,00 kn

8. Novorođenačka potpora predstavlja novčani iznos u visini 2000,00 kuna za svako novorođeno dijete. Pravo na novorođenačku potporu ostvaruje, nakon prijave u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, jedan od roditelja koji, bez obzira na mjesto djetetovog rođenja, ima prebivalište u Kastvu.

9. Djelomično ili potpuno podmirenje troškova usluge školske marende u O.Š. M. Brozovića Kastav za djecu iz socijalno ugroženih obitelji po kriteriju socijalnih uvjeta (oni koji su već korisnici programa socijalne skrbi, ili po prihodima kućanstva nemaju više od 1500 kuna po članu obitelji).

GOSPODARSTVO

U okviru poticanja gospodarstva i zapošljavanja može se navesti ukupno sedam područja zadataka:

- poboljšanje osnova za razvoj gospodarstva i zaposlenosti
- preventivno osiguranje površina i planiranje gospodarskih lokacija
- osiguranje i razvoj postojećih poduzeća
- poticanje stvaranja novih poduzeća i radnih mjesta
- transfer znanja i tehnologije
- poticanje kvalificiranosti i zapošljavanja
- marketing vezan uz gospodarsku lokaciju, izgradnja imidža.

PROGRAM ZA RAST SEKTORA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE

Unaprijediti kvalitetu života, pokrenuti održiv razvitak ruralnih područja te osigurati socijalni i kulturni oporavak našega kraja jedan je od temeljnih ciljeva AM Kastav. Kroz razvoj ekološke poljoprivrede i njeno poticanje paralelno osiguravamo zaštitu prirodnih bogatstava te širinu bioraznolikosti našega kraja.
- popisivanje svih gradskih zemljišta s katastarskim statusom oranica/pašnjak
- osiguravanje ne prelaska istih pod status šume koji je trenutno realnije stanje
- okrupnjivanje i čišćenje čestica te ustupanje postojećim ili budućim poljoprivrednicima s ciljem poticanja strogo kontrolirane eko proizvodnje
- stvaranje partnerskih odnosa sa sudionicima ovih procesa
- poticanje povjerenja i svijesti građana točnim informiranjem o načinima i ciljevima ekološke proizvodnje
- uspostava sinergije s turističkim sektorom osobito u plasmanu EKO proizvoda
- uloga grada postaje i direktno zastupanje projekta „EKO Grad Kastav“ pri apliciranju na EU fondove
- poticanje kreiranja zadružnog gospodarstva te osiguravanje prostora za plasman proizvoda (primjer u udruživanju vinara po modelu istarskih i krčkih)

POTICANJE OBRTNIŠTVA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Poticajne mjere za novonastala poduzeća ili obrte

Poticajne mjere za novonastala poduzeća ili obrte

Poticajne mjere radi ostvarivanja ciljeva razvoja malog gospodarstva na području
Grada Kastva za novonastala poduzeća ili obrte obuhvaćaju ujednačavanje tarife obračuna komunalnih potraživanja za proizvodne pogone na cjelokupnoj površini Grada po nižem modelu koji je trenutno u primjeni isključivo na prostoru „radne zone“ te sljedeće:

1. oslobađanje od plaćanja poreza na potrošnju-
a) 100 % - za prvu godinu poslovanja (koja se računa od datuma rješenja o početku
obavljanja djelatnosti)
b) 75 % - za drugu godinu poslovanja
c) 50 % - za treću godinu poslovanja

2. oslobađanje od plaćanja komunalne naknade-
a) 100 % - za prvu godinu poslovanja (koja se računa od datuma rješenja o početku
obavljanja djelatnosti)
b) 75 % - za drugu godinu poslovanja
c) 50 % - za treću godinu poslovanja

Poticajne mjere za već postojeća poduzeća ili obrte

1.Subvencioniranje kamate poduzetničkih kredita za sva poduzeća ili obrte – Grad Kastav bi subvencionirao do 2 postotna poena kamate korisnicima kredita za proizvodne djelatnosti, a ostalim poduzetnicima do 1 postotni poen kamate na kredit. Subvencioniranje kamate bi se vršilo prema veličini kreditnog zahtjeva.

2. Potpore poslodavcima za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba, ili mladih osoba bez radnog iskustva:
2000 kn za jednog novo zaposlenog, 1000 kn za svakog sljedećeg novo zaposlenog, uz uvjet minimalnog radnog odnosa od godine dana. Potpora bi se ostvarivala protekom godine dana.

3.Potpora za dugoročno nezaposlene ili mlade osobe bez radnog iskustva. Potpora u vidu stipendiranja/kreditiranja programa prekvalifikacije ili dokvalifikacije, koji bi omogućili dugoročno nezaposlenima, ili mladim osobama bez radnog iskustva brže zapošljavanje/samozapošljavanje.

Potpora oglašavanju i prezentaciji poduzetništva

Grad bi financirao ili osigurao serverski prostor , na kojem bi poduzetnici/obrtnici mogli napraviti svoje internetske stranice i promovirati svoju djelatnost.
Grad bi također sufinancirao izradu Internet stranice vaucherom od 500 kn.
Također izradio bi se u elektroničkom obliku katalog poduzeća/djelatnosti koje se obavljaju na prostoru grada koji bi služio kao servisna informacija samim građanima, ali i razvoju poduzetništva u cjelini.

Program poticaja za mlade poduzetnike

-Financiranje/sufinanciranje edukacije za izradu poslovnih planova
-Sufinanciranje i organiziranje edukacija neophodnih za uspješniju realizaciju poduzetničkih ideja

PRIVLAČENJE INVESTICIJA

Ulaskom u punopravno Članstvo EU, dijelovi Hrvatske su zasigurno postali zanimljivi stranim investitorima i poduzetnicima.

Za one poduzetnike koji bi možda na našem prostoru tražili kooperante u proizvodnim, uslužnim, ili ostalim njima potrebnim djelatnostima, potrebno je napraviti katalog u elektroničkom obliku na engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku (19% investicija trenutno dolazi od strane investitora s njemačkog govornog područja) koji predstavlja privredne i ljudske potencijale Grada Kastva. (specijalizirani obrti, proizvodnja zdrave hrane i sl.)

Za poduzetnike koji žele investirati u prostor, ili sadržaj na području Grada Kastva izradio bi se katalog u elektroničkom obliku na engleskom jeziku koji bi ih obaviješteno o mogućnostima ulaganja u Grad Kastav.

Faza 1
Ciljani korisnici Startup inkubatora Kastav ( SiK ) su: fizičke osobe i razvojni timovi s inovativnim idejama i start up-ovi iz Kastva te okolice orijentirani na razvoj novih tehnologija, produkt dizajn i turizam.

- Visokotehnološke tvrtke u području informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT-a), energetike, elektronike, održivog razvoja i sl.
- Manji i fleksibilni timovi sa specijaliziranim stručnjacima
- Održiva i skalabilna poslovna ideja – tehnološko poboljšanje ili napredak u odnosu na postojeća tržišna rješenja
- Potencijal širenja na globalno tržište

Startup inkubator Kastav treba zadovoljiti sljedeće potrebe navedenih korisnika:
- Mentorske – konzultiranje, praćenje i vođenje od strane stručnjaka
- Financijske – mogućnosti financijskih potpora
- Edukacijske – poslovno savjetovanje
- Infrastrukturne – tehničko organizacijska podrška
- Motivacijske – poticajno okruženje

U planu su 2 programa godišnje u trajanju od 6 mjeseci od kojih svaki uključuje 8-10 startup poduzeća.

Faza 2
Daljnji razvoj inkubatora, u 2. fazi kad se za to ostvare svi uvjeti trebao bi teći u smjeru FinTech startup-a za razvijanje vlastite valute po modelima koji su već godinama dobro poznati i u uporabi unutar EU ali i šire, te agro startup-a za koji postoje naznake da bi mogao krenuti i već u prvoj fazi razvoja inkubatora.

RADNA ZONA ŽEGOTI

Postojeću Radnu zonu Žegoti treba dovesti u stanje da se osigura sva infrastruktura potrebna za pokretanje proizvodnje, kako bi poduzetnici i investitori mogli u što kraćem roku i što jeftinije započeti gradnju i pokrenuti zapošljavanje.
U sadašnjem stanju, velika ulaganja u potrebnu infrastrukturu, poput komunalnih priključaka i trafostanica, odbijaju potencijalne ulagače i usmjeravaju ih prema drugim radnim zonama u kojima je infrastruktura kvalitetnija i gdje mogu odmah početi proizvodnju. To je dovelo do činjenice da je Radna zona Žegoti postala pretežito skladišna zona, koja nije generator novih radnih mjesta, a trenutno je u fazi stagnacije što se tiče novih ulaganja. Smatramo stoga da Grad Kastav treba preuzeti na sebe troškove infrastrukturnog opremanja radne zone, za koje je već postojala mogućnost da se osiguraju sredstva i iz županijskog proračuna, a u budućnosti kroz projekte u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka. Grad Kastav treba osigurati:
- Infrastrukturnu opremu parcela prema potrebama investitora
- Potpuno odricanje naplate komunalnog doprinosa za proizvodne aktivnosti
- Oslobađanje plaćanja komunalne naknade
- Povrat 50% uplaćenih doprinosa
- Osigurati institucionalnu podršku, povoljne kreditne linije i logističku potporu stručnih službi grada
Nužno je i ponovo vratiti u radnu zonu zaštitni zeleni pojas, tamo gdje je ukinut i ozbiljnije provoditi komunalni red.

PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITA OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE

Na području prostornog planiranja i zaštite okoliše te zaštite kulturne baštine, u prvom redu treba zaustaviti loše navike i sačuvati ove resurse od štetnih odluka i špekulacije, a dalje planirati isključivo u smjeru održivog razvoja. Neka od rješenja za očuvanje i valorizaciju prirodne i kulturne baštine nalaze se i u sklopu programa kulture, turizma i sporta. Smatramo da je potrebno:
- Spriječiti ukidanje javnih dobara, špekuliranje zemljištem u cilju pribavljanja ekonomske koristi, kao i zaštititi privatno vlasništvo svih građana od izvlašćivanja zemljišta te prilagođavanje projekata i njihovih funkcija u tu svrhu, ukoliko postoji alternativa.
- U prostornom planiranju posebnu pažnju usmjeriti na budućnost te za sve projekte predvidjeti utjecaj demografskog kretanja stanovništva, kako bi se spriječilo gomilanje problema u budućnosti i rješavanje istih problema više puta kroz godine. Ovdje podrazumijevamo planiranje 'školske zone', dovoljne veličine da dugoročno može podnjeti proširenje kapaciteta, kako škole, tako i objekata predškolskog odgoja.
- Očuvati karakteristične autohtone odlike krajobraza, a time i vizuru Kastva, zaštitom zelenih površina, prezida, ponikvi i škrapa. Pokrenuti u tom vidu projekt revitalizacije male poljoprivrede na takvim područjima. To je moguće učiniti iznajmljivanjem zapuštenih, ranije obrađivanih vrtova građanima koji nemaju svoje vrtove, uz simboličnu naknadu, za vlastite potrebe. Tim projektom obuhvatilo bi se pogodne površine koje su u gradskom vlasništvu, a omogućilo bi se uključivanje neobrađenog privatnog zemljišta građana u isti. Uz minimalne troškove od strane Grada, na ovaj bi se način poboljšala kvaliteta života onima koji bi dobili priliku koristiti vrtove, iz potrebe ili 'gušta', a znatno bi se popravila vizura i atraktivnost okoliša. U sklopu projekta, bilo bi moguće odrediti područja uzgoja samo nekih, ili autohtonih kultura, vinograda i slično.
- Smatramo da je hitno potrebno nastaviti ispitivanje na svim značajnim spomenicima kulturno povijesne baštine, u prvom redu Crekvine, gradskih zidina, kula i sakralnih objekata, kako bi se izbjeglo bespovratno uništenje, ili degradiranje istih koje je u tijeku te kako bi se moglo pokrenuti obnovu/sanaciju na našoj baštini.

KOMUNALNA PROBLEMATIKA

Na području komunalne infrastrukture u proteklom razdoblju ulagana su znatna sredstva i mnogo je projekata započeto, ili dovršeno. No upravo na tom području, građani Kastva bili su svjedoci višestrukog ulaganja u iste projekte, 'prekopavanja' istih cesta više puta, trostruke rekonstrukcije jednog raskrižja/rotora i slično. Smatramo da je najvažnije u budućnosti u potpunosti spriječiti da se zbog neplaniranja, ili kratkovidnosti, dogodi da se proračunska sredstva neracionalno troše, na nepovezane ili nedovoljno povezane projekte izgradnje komunalne infrastrukture; višestruko polaganje cijevi, kablova i rekonstrukcije na istim cestama i raskrižjima.
- Kako bi se isplatila ulaganja u kanalizacijski sustav, odnosno izgradnju kolektora, treba raditi na tome da se što veći broj domaćinstava doista priključi i to kroz program sufinanciranja/kreditiranja priključivanja (pogotovo na mjestima gdje će priključivanje biti skuplje zbog toga što se kuće nalaze ispod razine kolektorskih cijevi, pa je potrebno ulagati i u pumpe).
- Što hitnije treba riješiti pitanje nogostupa na svim cestama na području grada, kako bi se izbjegle tragične posljedice po ljudske živote. U daljnjem planiranju i izgradnji cesta također treba uzeti u obzir uključivanje biciklističkih staza u sve nove projekte.

PROMET I SIGURNOST

- Izgradnja prijeko potrebnog nathodnika na potezu između škole i dvorane
- Obilježavanje parkirnih mjesta za invalide i planiranje novih parkirnih mjesta
- Uvođenje dvije dodatne autobusne linije prema Opatiji
- Uvođenje noćne linije Rijeka-Kastav petkom i subotom, te provesti oglašavanje iste putem radija i novina
- Uređenje i dogradnja parkirnih mjesta na području kompletne urbanizirane površine
- Izgradnja ugibališta za autobuse, autobusnih čekaona (čekaone će biti tipizirane, prepoznatljive i drugog tipa gradnje kako bi se izbjegli konstantni troškovi popravaka i zamjene stakala)
- Postavljanje vertikalne prometne signalizacije upozorenje(žute bljeskalice) u blizini pješačkih prelaza prema školi, vrtićima, dvorani te na ostalim lokacijama gdje se za to uvidi potreba
- Planiranje prometne infrastrukture na način da nema ''slijepih cesta'', odnosno svaka cesta niže razine ukoliko je moguće mora završiti na drugoj cesti više razine
- Planiranje i obilježavanje pješačkih traka
- Trenutno stopiranje gradnje novih prometnica izuzev onih na kojima su radovi već počeli
- Detaljno popisivanje nerazvrstanih cesta u nadležnosti Grada s ciljem izrade analize stanja i postavljanja prioriteta za njihovu sanaciju ili adaptaciju
- Otkup zemljišta uz trase cesta bez nogostupa s ciljem dogradnje istoga (trenutno se na takve potrebe ukazuje na određenim lokacijama u Žegotima, Brnčićima i D. Rubešima a s prethodno navedenom analizom utvrditi će se i ostale lokacije)

STAMBENO ZBRINJAVANJE I RJEŠAVANJE STAMBENOG PITANJA

Oslobađanje komunalnog doprinosa
Mjera oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa investitora - fizičke osobe, koja po prvi put rješava vlastito stambeno pitanje prilikom izgradnje stambene građevine. Od plaćanja komunalne doprinosa potpuno je oslobođen volumen do 200 m3 stambene građevine. Kubikaža od 200 m³ do 300 m3 istog stambenog objekta, plaćat će se po cijeni smanjenoj za 50%.a onaj od 300 -400 m3 plaćati će se po cijeni smanjenoj za 25%

Smanjenje komunalne naknade
Sukladno potrebama Grada za održavanje i dogradnju komunalne infrastrukture a na temelju novih statistika o volumenu izgrađenosti provest će se spuštanje koeficijenta obračuna komunalnih naknada u iznosu vrijednosti 25% trenutnog koeficijenta
Subvencioniranje rate kredita na stambene kredite
Subvencioniranje rate kredita na stambene kredite za stanovnike Grada Kastva (prebivalište na području grada 5 godina, ukoliko podnositelj zahtjeva ili član njegova domaćinstva nije vlasnik druge stambene jedinice na području RH.) u dobi od 18 do 45 godina.
Sredstva bi se koristila za:
- Izgradnju, dovršenje ili kupnju obiteljske kuće (ako ne koriste mjeru oslobađanja komunalnog doprinosa)
- Izgradnju, dovršenje ili kupnju stana (ako ne koriste mjeru oslobađanja komunalnog doprinosa)
Sredstva namijenjena subvencioniranju iznosila bi 400 kn mjesečno, a mogla bi se ostvarivati najviše pet (5) godina na maksimalni iznos kredita od 100.000 €.

Izgradnja stanova po modelu poticajne stanogradnje (POS)
Izmjenom i dopunom prostorno–planske dokumentacije pronašle bi se unutar granica Grada Kastva (postojeće zemljište, zamjena zemljišta) dvije lokacije za gradnju dvije zgrade po modelu društveno–poticajne stanogradnje (POS) ukupno do 32 stana površine od 40-60 m2 po stambenoj jedinici (stanu)
Izgradnja doma za starije i nemoćne
Izgradnji se pristupa odmah po detektiranju idealne lokacije i to po principu javno privatnog partnerstva.

ŠKOLSKI I PREDŠKOLSKI ODGOJ

Školski i predškolski odgoj trebaju imati prioritet u planiranju razvoja Kastva, kako kvaliteta i mogućnosti obrazovanja s obzirom na povećanje broja stanovnika, a time i kvaliteta života ne bi došli u pitanje. U proteklom mandatu zbog nedostatka dugoročnijeg planiranja interveniralo se u zgradu osnovne škole i pristupilo kupovini novog vrtića u dogovoru s investitorom u trgovački centar.
Smatramo da se zbog hitnoće nikako ne smije zaboraviti na planiranje. Stoga smatramo da je potrebno tijekom idućeg mandata obavezno planirati projekt škole i planirati zonu u kojoj će se u perspektivi osim škole graditi i novi vrtićki kapaciteti.
Konkretni ciljevi i mjere koje se mogu početi provoditi odmah su sljedeće:
- Potrebno je osigurati besplatne udžbenike polaznicima prvih razreda O.Š. metodom ustupanja udžbenika na korištenje tijekom školske godine te povrata po isteku godine kako bi isti bili sortirani, provjereni i dodijeljeni učenicima sljedeće generacije polaznika uz moguću naknadu za uništene udžbenike koje više nije moguće proslijediti.
- Pilot program provest će se u prvim razredima s mogućnošću naknadnog uvođenja i u više razrede.
- Potrebno je osigurati nutricionistički prihvatljive obroke u skladu s potrebama i navikama današnjih generacija koje se drastično razlikuju od generacija njihovih roditelja.
- U suradnji s ravnateljstvom škole i roditeljima potrebno je detektirati nove, ili možda samo prisjetiti se nekih zaboravljenih školskih i izvan školskih aktivnosti čijom revitalizacijom bi osigurali što pravilniji psihofizički razvoj naše djece kroz izbornu nastavu.
- Uvođenje predmeta koji detaljno razrađuje problematiku ekologije i recikliranja kao izbornog predmeta, ali i jednom godišnje provođenje predavanja o recikliranju (prilagođenog dobi) po principu kojim to rade škole na Krku u suradnji s njihovim komunalnim društvom „Ponikve Krk“
- Jačanje interesa za izbornu nastavu o i na ČAKAVSKOM dijalektu
- Smanjenje cijene vrtića u iznosu od cca 20% te uvođenje odredbe o trećem djetetu koja se odnosi na roditelje/skrbnike s troje ili više djece te podrazumijeva ne plaćanje vrtića u takvim okolnostima

KULTURA I TURIZAM

Smatramo da problematiku kulture i turizma moramo promatrati paralelno, jer je sadašnje stanje takvo da su u turizmu osnovni resursi kulturna baština i manifestacije, dok su prirodni resursi osnova za razvoj izletništva i sporta. To ne znači da kultura mora biti na bilo koji način podređena turizmu, upravo suprotno, mora se od toga zaštititi, ali može biti u njegovoj funkciji.
- U razvoj kulturnog života u Kastvu potrebno je uvesti više sudjelovanja struke i nadzora, kroz stručan kulturni menadžment, bilo pri gradskoj upravi ili u novoj ustanovi, kroz koju bi se kanalizirala sredstva namijenjena kulturi i osiguralo da se doista ulažu u kulturu. Takav bi se pristup mogao povezati sa stručnim turističkim menadžmentom koji bi onda mogao nuditi kvalitetne proizvode kulturnog turizma, a istovremeno brojnim manifestacijama osigurati objedinjene usluge menadžmenta i marketinga, čime bi se sredstva racionalizirala, a organizacija poboljšala.
- U kalendaru manifestacija grada Kastva treba kulturne i zabavne manifestacije ocijeniti i razdvojiti na turistički atraktivne i neatraktivne, kako se u turizmu ne bi nudili 'bogati programi' s malo sadržaja za turiste. Tako bi se događanja mogla kvalitetnije okrenuti stvarnim korisnicima, lokalnom stanovništvu ili turistima, te samim time poboljšati uslugu.
- Smatramo da se povijesni i kulturni značaj Kastva trenutno ne odražava na stvarnoj kulturnoj ponudi i sadržajima. Potrebno je planirati osnivanje Gradske knjižnice i 'osamostaljenje' Muzejske zbirke Kastavštine koja je zapravo izdvojena zbirka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka (zbog čega se trenutno iz proračuna izdvajaju sredstva veća nego što su stvarni troškovi rada muzejske zbirke). Knjižnica koja sada djeluje u Kastvu, samo je podružnica Opatijske gradske knjižnice. Prostor za ove institucije koje Kastav zaslužuje, u budućnosti se može pronaći u sadašnjoj zgradi škole, a dok se za to ne steknu uvjeti, mogu se i dalje koristiti sadašnji prostori.
- Na području smještajnih kapaciteta u turizmu treba se u potpunosti okrenuti poticanju razvoja kvalitetnog privatnog smještaja. Privatni smještaj može proširivati kapacitete bez velikih građevinskih zahvata u prostoru, a istovremeno nuditi autohtoniji turistički proizvod i autentično domaćinstvo. Kastav sada nema osnovu za dulji boravak gostiju i povećanje hotelskih kapaciteta, a rizik ulaganja u ovakve projekte je značajan. Privatni smještaj s druge strane, ne pati od takvog rizika, pogotovo ako se radi o sobama u sklopu privatnih kuća građana Kastva, koje mogu poboljšati kućne budžete, ali ih neće opteretiti u slučaju da ostanu nepopunjene. U tom smislu treba se poticati ruralni i agro turizam u privatnom smještaju.

KULTURA
- Redefiniranje prioriteta u kulturi
- Osnivanje organizacijskog odbora najznačajnijih manifestacija, sa promjenjivim članovima ovisno o manifestaciji te nepromjenjivim „volonterima“ iz redova vijeća,odbora za kulturu i odbora za turizam.
- Uklanjanje manifestacija koje se trenutno koriste proračunom za kulturu iz istoga, ako se utvrdi da ne zadovoljavaju određene kriterije za takvu kategorizaciju
- Početno brendiranje Grada kroz dva do tri projekta/programa koji se pokažu najprepoznatljivijima i najbolje prihvaćenima od strane posjetitelja te kontinuirani rad na podizanju kvalitete istih s ciljem postizanja samoodrživosti
- Uređenje šetnica uz bedeme te fazna rekonstrukcije određenih segmenata fortifikacijskih poteza s ciljem promicanja kulture i poticanja turizma
- Definiranje zona urbane kulture te integracija i simbioza s tradicionalno prepoznatljivim elementima
- Stavljanje trenutno napuštenih, ili ne korištenih prostora (u vlasništvo Grada) u funkciju kulture
- Poticanje svih programa koji pokazuju potencijal postizanja samoodrživosti
- Definiranje kriterija po kojima se vrši apliciranje za dotacije iz proračuna

TURIZAM
Brendiranje Grada Kastva kao povijesno-kulturne destinacije prilagođene obiteljskom turizmu, ali i mladima. Kroz u nastavku navedene projekte/planove treba privući domicilno stanovništvo i strane izletnike/turiste a kroz razvoj turizma poticati i razvoj gospodarstva tako da turističku ponudu usko vežemo uz usluge koje nude domaći obrtnici.

- Oformiti skupinu educiranih mladih ljudi koji će na temelju detaljno istražene povijesti Kastva osmisliti edukativnu šetnju za djecu i odrasle kroz sve povijesne znamenitosti. Šetnja koja bi bila prilagođena djeci može se prezentirati svim osnovnim školama u široj okolici Kastva s nakon šetnje organiziranim kratkim povijesnim predavanjem po modelu „učionice na otvorenom“ kako bi se i ona iskoristila u promidžbene svrhe. U suradnji s TZ Opatije i Rijeke šetnje predložiti grupama gostiju koji noće u obližnjim mjestima, „A day in ECO friendly medieval town“ gdje će se gostima pružiti obrok u Kastavskim ugostiteljskim objektima napravljen većinski od proizvoda uzgojenih na području Kastva, šetnja i razgledavanje.
- Eko proizvode treba brendirati kao „EKO Kastav“ proizvode, te ih prodavati u specijaliziranoj trgovini, ako su duljeg roka trajanja i u prostorijama TZ Kastav.
- Poboljšati službenu stranicu Grada; uvođenjem linkova koji su korisni mlađoj generaciji ali i onih koji su korisni umirovljenicima, ažurno objavljivati slike i oformiti službeni mail na koji se građani i turisti mogu javiti s pitanjima vezanim za održavanje manifestacija
- Turistička zajednica pri prijavi svakog turista istom mora nuditi brošure sa svim sadržajima koji se nude (povijesna šetnja, galerije, škola jahanja, eko proizvodi, restorani, ...) te se samim brošurama moraju opremiti i svi smještajni kapaciteti
- Internetski popularizirati Kastav kroz „hashtag“ koji će biti naveden u brošurama a time stvoriti i dalje ponuditi BESPLATNI promidžbeni materijal svim izletnicima koji tada postaju sukreatori istog
- TZ mora preuzeti jasnu ulogu koja pokriva sve PR ali i marketinške potrebe svih kulturnih ali i drugih programa i činitelja turističke ponude. Ako se ne pokaže interes da sudjeluju u turističkom brendiranju grada (što im je i zadaća) TZ ne bi ispunjavao svrhu
- U suradnji s plesnim školama iz okolice uvođenje plesnog vikenda dva puta godišnje kako bi se privukao sve značajniji broj polaznika istih škola i zainteresiranih promatrača, kroz promicanje kulture plesa i kretanja. Takav program je gotovo u potpunosti besplatan jer se radi o programu od koristi kako školama tako i Gradu
- U privatnim i ostalim smještajnim kapacitetima osigurati dovoljan broj informativnih sadržaja o Kastvu, Rijeci, Opatiji
- Potaknuti da se u privatne smještajne jedinice (u suradnji i dogovoru s iznajmljivačima i umjetnicima) postave djela kastavskih umjetnika i jasne upute kako do njih doći, a sve u svrhu direktnijeg marketinga za umjetnike i oplemenjivanja smještajnih jedinica, kao i prezentiranje ateljea kao dodatnog turističkog sadržaja
- Kastavska narodna nošnja mora biti prisutna na svim događanjima i to u izvornom obliku
- Razvoj „Belice“ kao vinskog a time i turističkog brand-a
- Organizacija izložbi naših umjetnika u prostorima grada te organiziranje medijske pokrivenosti

SPORT

Na području sporta potrebno se u potpunosti okrenuti korištenju resursa i kapaciteta koje Kastav ima, a ne pokretati nove projekte za koje ne postoji resursna osnova (poput megalomanskog projekta bazena) i koji bi pretjerano opteretili gradski proračun.
U tom smislu resursi na koje se Kastav treba orijentirati su redom:
- Područje šume i šetnice ( s osnovama za razvoj izletništva, biciklizma, planinarstva, staze za kondicione pripreme, adrenalinskog parka, paintball-a ...)
- Već postojeći klubovi koji su aktivni te kojima se može poboljšati uvjete za rad

Projekti koje treba poticati i planirati s obzirom na resursnu osnovu su:
- TRIM STAZA
- IZDVAJANJE BICIKLISTIČKIH STAZA ( + BIKE-PARK)
- ADRENALIN PARK (+ PAINTBALL TEREN)
- SANACIJA I OPREMANJE DVORANE NA „VIDIKOVCU“

1.) Trim staza - Potrebno je urediti trim stazu na potezu od sportske dvorane prema centru Kastva, ispod istočnih zidina te po potezu šetnica u šumi, s desetak „stanica“ opremljenih spravama za kondicione pripreme na otvorenom, uključivši lokacije za sigurno ostavljanje bicikala (majev vrh, šparužna jama, mačkov vrh i sl.). Ova staza koristila bi sportašima Kastva i šire u svrhu kondicionih priprema. A projekt i stazu treba posvetiti jednom od istaknutih sportskih djelatnika grada Kastva, koji je za života radio na ostvarenju vizije razvoja Kastavskog sporta.
U sklopu projekta uređenja TRIM STAZE koja ne bi bila u sukobom s funkcijom šetnica, već bi bila kompatibilna s njima, kvalitetnije bi se uredile same šetnice, opremile klupama i kantama za odlaganje otpada, a dio staze ispod zidina bio bi početak uređenja šetnice duž cijelih zidina.

2.) Izdvajanje i uređenje biciklističkih staza – Uređenje i kvalitetno markiranje biciklističkih staza uz mala ulaganja podiglo bi značajno kvalitetu biciklizma, a ograničavanjem brzine kretanja na dionicama šetnica i preusmjeravanjem biciklista većim dijelom na izdvojene, uređene staze, automatski bi se doprinijelo kvaliteti korištenja i sigurnosti na šetnicama, kako za šetače tako i za bicikliste.
Uređenjem takve staze stvaraju se preduvjeti za održavanje sve popularnijih biciklističkih utrka, te za uvrštenje Kastva na Europsku kartu planinskog-biciklizma i pripadajućih sportskih manifestacija.

3.) Na području šume treba osigurati i planirati prostor adrenalinskog parka, za koji će vrlo vjerojatno postojati interes privatnih investitora, ali koji se u nedostatku interesa može planirati i od strane grada.
Adrenalinski park (koji ispunjava svrhu sportskog i turističkog sadržaja) znači uređenje visinskog poligona izgrađenog na drvenim stupova, na visini od 8-12 metara,koji su povezani međusobno s čeličnim sajlama.
Sastoji se iz različitih elemenata-zadataka i prepreka, koje sudionici mogu proći.
Cilj ovih vježbi je savladavanje straha, vježba ravnoteže, motorike i koncentracije. Vrlo je zabavno i potpuno sigurno. Sve vježbe bi se izvodile pod nadzorom iskusnih instruktora.
Programi koji bi se mogli nuditi u parku :
- programi za individualce
- Programi za obitelji
- Programi za osnovne i srednje škole
- programi za sindikalne grupe, udruge,
- programi za poduzeća
U suradnji sa speleološkom udrugom Estavella kojoj se može povjeriti stručno vođenje parka.
Za izvedbu projekta potrebna je ne velika šumska površina i rad baziran na volonterstvu.

4.) Opremanje dvorane na vidikovcu- kao postojeći objekt sportske infrastrukture koji je trenutno zapušten, treba imati prednost pred kapitalnim projektima izgradnje novih prostora.
Uređeni prostor treba dati na korištenje građanima, amaterima i klubovima koji nemaju adekvatan prostor, a raspodjelu ne-klupskih termina voditi po principu iznajmljivanja, kako bi projekt bio samoodrživ i transparentan.
Prije ulaska u velike, kapitalne investicije na području sportske infrastrukture inzistiramo na dovršenju svih započetih projekata i održavanju istih. To podrazumijeva uređenje igrališta, tribina, dovršenje boćališta, čime će se dodatno urediti sportsku zonu te istu pripremiti za mogućnost korištenja u svrhu odvijanja određenih manifestacija.

SPORTSKA ZONA i KASTAVSKI SPORTSKI SAVEZ

Definiranje jasnih kriterija za dodjelu proračunskih sredstava sportskim udrugama/klubovima naš je osnovni zadatak !

1.Formiranje zajednice sportskih udruga unutar KSS-a (Kastavski sportski savez) s jasnim ciljem zajednice da svojim djelovanjem pridonosi:
-razvitku i promicanju sporta na području Grada Kastva
-poticanju vrhunskog sportskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih dometa
-razvitku sportskih aktivnosti djece i mladeži, te sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana i invalidnih osoba
-promicanju odgojnih funkcija sporta, poštene igre, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje sportom
-širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta

U ostvarivanju svojih ciljeva, Zajednica obavlja sljedeće djelatnosti:
-utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja sporta na području Grada Kastva
-promiče i potiče svekoliki sport, osobito sport djece i mladeži
-usklađuje aktivnosti svojih članica, potiče i promiče sport u skladu s Nacionalnim programom sporta, osobito sport djece, mladeži i studenata te osoba s invaliditetom
-obavlja zadaće u provedbi Nacionalnog programa sporta, odnosno godišnjeg programa provedbe Nacionalnog programa sporta
-objedinjuje i usklađuje aktivnost sporta te izrađuje prijedlog programa javnih potreba u sportu i skrbi o njegovom ostvarivanju te podnosi izvješća o realizaciji programa
-skrbi o vrhunskim sportašima te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva, te druga međunarodna natjecanja
-sudjeluje u ostvarivanju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi sportaša
-brine o ostalim potrebama članica (knjigovodstvo, pravne usluge, ostale moguće potrebe...)
-skrbi o namjeni i korištenju sportskih objekata
-sudjeluje u unaprjeđenju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika

2.Uređenje i proširenje sportske zone :
-Uređenje nogometnog igrališta i tribina
-Definiranje i uređenje parkirnih površina
-Definiranje i uređenje zelenih površina
-Uređenje i natkrivanje boćarije po projektu koji će zadovoljiti moguće daljnje intervencije u prostoru s integracijom natkrivenih parkirnih mjesta te dodatnog popratnog objekta
-Gradnja fitnes parka kao prve stanice na dionici Kastavske trim staze

3.Uređenje ostalih sportskih sadržaja i dodavanje novih:
-Uređenje sportske dvorane Vidikovac s ciljem stvaranja preduvjeta za bolje upravljanje prostorom
-Proširenje dvorane Vidikovac integracijom novog modula u prostoru natkrivenog dijela suterena
-Vraćanje u funkciju starog joga u sklopu dvorane vidikovac
-Preuređenje postojećeg ugostiteljskog dijela dvorane Vidikovac i stavljanje istog u funkciju klubova
-Uređenje trim staze kroz Kastavsku šumu te opremanje iste s polaznom stanicom u ranije definiranoj sportskoj zoni te dodatne dvije uređene površine u vidu ekstenzija ka naseljima Ćikovići i Rešetari
-uređenje dodatnih parkirnih mjesta u zoni dvorane Vidikovac

PROGRAM plus

- - Mali komunalni zahvati uređenja okoliša i održavanja zapuštenih javnih putova, od strane vlastitog pogona uz korištenje instituta javnih radova, u suradnji s mjesnim odborima koji će definirati prioritete
- Sađenje novih i obnova postojećih zapuštenih i drvoreda uz prometnice i igrališta i to korisnim sortama
- Dječja i sportska igrališta u svakom mjesnom odboru!
- Uređenje parka/mjesta za druženje građana u svakom mjesnom odboru!
- Uređenje i opremanje parkova za pse, na području šetnice, Rešetara i Ćikovići

MJESNI ODBORI

Na području Grada Kastva osnovano je 5 mjesnih odbora kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
Trenutno je funkcija mjesnih odbora minorizirana jer nemaju svoj proračun za djelovanje te su samo savjetodavna u funkciji predlagatelja. Kako su mjesni odbori dužni uvažavati interes Grada Kastva u cjelini, ne postoji nikakva prepreka da im se dodjeli mjesni proračun osiguran unutar proračuna Grada koji direktno služi za rješavanje gorućih mjesnih pitanja od godišnje 80.000 kn (osamdeset tisuća) kako bi uistinu bili pokretač određenih infrastrukturnih ili estetskih zahvata na području svog mjesnog odbora. Samo vlastiti proračun može dovesti do stvarne aktivnosti mjesnih odbora, gdje građani uistinu mogu neposredno odlučivati. U suprotnom odbori gube svrhu te nema potrebe za njihovim daljnjim djelovanjem.

PROGRAM „CENTAR2Rešetari“

- Zamjena gradskih stanova za poslovne prostore u prizemljima zgrada te davanje istih u zakup po nižoj tarifi za unaprijed odabrane djelatnosti
- Izrada urbanističkog plana s definiranjem lokacija nove škole i vrtića
- Razrada modela gradnje „centralnog“ objekta unutar kojega bi se našlo prostora za banku, poštu, market te ostale djelatnosti.
- Hitna reorganizacija prometa
- Uređenje površina za kućne ljubimce
- Hitna zamjena asfalta na prilaznim cestama novom kružnom toku
- Uređenje igrališta na lokaciji donji Rešetati
- Hitna provedba komunalnog reda
- Priprema dokumentacije za projekt novog, suvremenog doma zdravlja, s popratnim sadržajima

BESPLATNI BEŽIČNI Internet (Wireless)

Već mnogi gradovi i općine u našem okružju imaju besplatni bežični Internet za svoje stanovnike i goste pa ne postoji razlog zašto bi mi bili drukčiji. Projektom je u prvoj fazi predviđeno pokrivanje kompletne površine starog dijela Grada te zone sportske dvorane funkcionalnom mrežom i to za pedeset posto iznosa koji Grad trenutno izdvaja za iste usluge poduzeću čiji sistemi nisu funkcionalni.
Svaki mještanin i turist koji ima tablet, smartfon, ili wirelles mrežnu karticu na prijenosnom računalu, ili karticu namijenjenu ugradnji u stolna računala moći će se spojiti na mrežu potpuno otvorenog tipa, bez autorizacije.
Ovakva usluga pomoći će imidžu Kastva kao turističkog mjesta te donijeti marketinšku korist svim zainteresiranim tvrtkama i ugostiteljima koji će tako moći reklamirati svoje proizvode i usluge. Naravno ista mreža će imati i izrazito važnu funkciju u trenucima održavanja gradskih manifestacija jer između ostaloga omogućava fiskalizaciju ugostiteljima, trgovcima i inima koji podliježu zakonu o istoj.
Gradnja i širenje mreže bi išli etapno, tako da se prvo pokriju mjesta koja zadržavaju više ljudi i posjetitelja, a onda i sve ostale gušće naseljene lokacije.